Reklamační řád

 • Rozsah platnosti
  Tento reklamační řád byl zpracován podle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
 • Vymezení pojmů
  Prodávajícím je Industroprofil, spol. s r.o., se sídlem Ostrava ? Svinov, Polanecká 847/49a, IČ 60774983, DIČ CZ 60774983. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6977.
  Kupující je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která s prodávajícím uzavřela smlouvu o koupi zboží.
  Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat tento reklamační řád přiměřeně. Práva a povinnosti plynoucí z odpovědnosti za vady se řídí uzavřenou kupní smlouvou a obchodním zákoníkem.
 • Rozpor s kupní smlouvou
  V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu požadovaného v kupní smlouvě, a to podle dohody s kupujícím buď výměnou věci, její opravou nebo není-li takový postup možný, přiměřenou slevou z  ceny. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, je považován za existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží nebo není prokázán opak.
 • Záruční podmínky
  V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
  Délka záruční doby je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
  Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se projeví po převzetí v záruční době.
  Záruku nelze uplatnit, jestliže:
  • záruční lhůta uplynula přede dnem uplatnění reklamace
  • vada vznikla nevhodným používáním zboží
  • vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím pro manipulaci, instalaci, používání, zacházení se zbožím, údržbu, demontáž nebo zanedbáním péče o zboží
  • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce
 • Práva spotřebitele při uplatnění záruky
  Vada odstranitelná: Spotřebitel má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
  Vada neodstranitelná, bránící řádnému užívání zboží: Spotřebitel má právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
  Vada neodstranitelná: Spotřebitel má právo na výměnu vadného zboží, na odstoupení od kupní smlouvy nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Vada odstranitelná, vyskytující se ve větším množství nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: Spotřebitel má právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
  V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
 • Vyřízení reklamace
  Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, anebo sídlo prodávajícího.
  Pracovník na provozovně vystaví při uplatnění reklamace písemný záznam o převzetí zboží, jehož obsahem je datum uplatnění reklamace spotřebitelem, co je obsahem reklamace a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Jedno vyhotovení písemného záznamu o převzetí zboží je předáno kupujícímu.
  Odpovědný pracovník prodávajícího posoudí oprávněnost reklamace a výsledek zaznamená. O reklamaci rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
  V případě oprávněné reklamace se odpovědný pracovník prodávajícího písemně vyjádří ke způsobu vyřízení reklamace požadované kupujícím. V případě zamítnutí reklamace zaznamená jeho zdůvodnění. Tento písemný záznam je k dispozici kupujícímu.
 • Závěrečné ustanovení
  Tento reklamační řád nabývá účinnosti 15. září 2010.