Obchodní podmínky internetového obchodu Industroprofil, spol. s r. o.

Vymezení pojmů

Prodávající - Prodávajícím je Industroprofil, spol. s r. o., sídlem Ostrava - Svinov, Polanecká 847/49a, PSČ 721 00, IČ 60774983, DIČ CZ60774983.
Kupující - Fyzická nebo právnická osoba akceptující návrh na uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu http://www.industroprofil.eu.
Spotřebitel - Fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Zboží - Věc, která je předmětem kupní smlouvy. Touto věcí jsou:
- Kovářské polotovary
- Zábradlí - nerez

Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena akceptací nabídky Prodávajícího Kupujícím.
Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována po záruční dobu na dodané zboží.

Způsob uzavření kupní smlouvy

  • Kupující označí požadované zboží, způsob platby, způsob dodání kontaktní údaje a dodací adresu na stránkách e-shopu.
  • Kupující po výzvě e-shopu potvrdí platnost a správnost jím zadaných údajů.
  • Kupující obdrží od Prodávajícího Potvrzení objednávky s uvedením nákladů na dopravu.
  • Kupující uzavře kupní smlouvu akceptací Potvrzení objednávky Prodávajícího. Za akceptaci se považuje, jestliže Kupující do 24h nepodá jiný návrh anebo nabídku prokazatelně neodmítne.
  • Pokud Prodávající neobdrží připomínky podle bodu 4, považuje objednávku za potvrzenou a bude připravovat zboží k expedici.

Výhrada zrušení kupní smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Cena zboží a náklady na dodání, doba platnosti nabídky

Ceny zboží jsou uvedeny v e-shopu u každé položky a jsou uvedeny včetně DPH podle platných předpisů. Ceny v e-shopu Prodávající aktualizuje.
Cena uvedená v e-shopu je bez dopravy a balného.
K ceně zboží budou připočteny náklady na dopravu podle dispozic Kupujícího a balné.
Kupující obdrží informaci o nákladech na dopravu a balné v Potvrzení objednávky, které mu zašle Prodávající.
Ceny uvedené v Potvrzení objednávky jsou pro Prodávajícího závazné po dobu 5 pracovních dnů.

Způsob platby

Platba je možná způsoby aktuálně uvedenými v e-shopu, typicky dobírkou, hotově při převzetí zboží v provozovně Prodávajícího, platební kartou nebo zálohovou fakturou.

Lhůty dodání zboží

Je-li zboží skladem, je zboží expedováno zpravidla do 48h po objednání. V opačném případě Prodávající informuje Kupujícího o možném plnění, o předpokládané době dodání nebo možnosti náhradního plnění a dále postupuje podle dispozic Kupujícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy a vrácení zboží

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku, má Kupující ? spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Kupující ? spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. V odstoupení od smlouvy je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno společně s vráceným zbožím nejpozději poslední den 14 denní lhůty nebo podle dohody s Prodávajícím. Zboží musí být kompletní a musí být pro doručení zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození.
Náklady spojené s vrácením zboží hradí Kupující. Prodávající může započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit Kupujícímu takto sníženou kupní cenu. Pokud je vrácené zboží poškozené nebo nekompletní, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit Kupujícímu takto sníženou kupní cenu. Prodávající je povinen vzniklou škodu prokázat.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodávky zboží upraveného podle přání Spotřebitele.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen ?REKLAMACE?), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Lhůta pro uplatnění rozporu s kupní smlouvou (záruční doba) je 24 měsíců.
Za rozpor s Kupní smlouvou se nepovažuje rozdíl mezi skutečným rozměrem zboží a orientačním rozměrem uvedeným v katalogu a e-shopu.
Způsob uplatnění reklamace a příslušný postup je uveden v Reklamačním řádu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
Okamžikem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2012.